Ham Radio Control (Hamlib) - ze źródeł

Spis treści

Pobranie źródeł

Kolejną czynnością będzie utworzenie (w automatycznie utworzonym podczas klonowania katalogu Hamlib) lokalnej kopii zasobu źródeł pobranych z GitHuba. Następnie wejdż do stworzonego katalogu Hamlib:

~/SDR $ git clone https://github.com/Hamlib/Hamlib.git
Cloning into 'Hamlib'...
remote: Counting objects: 24159, done.
remote: Total 24159 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 24159
Receiving objects: 100% (24159/24159), 7.26 MiB | 2.17 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (19528/19528), done.
~/SDR $ cd Hamlib/
~/SDR/Hamlib $

Warto pamiętać, że jest to (jeśli tylko zechcesz) proces jednorazowy.

Chcąc zaktualizować lokalny zasób nie musisz go ponownie klonować. Wystarczy, że będąc w głównym katalogu projektu, tu: ~/SDR/Hamlib) wydać w oknie terminala następujące polecenie:

~/SDR/Hamlib $ git pull